Proverbes 3:7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
Proverbes 16:17
מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃
Proverbes 22:3
ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃
Génèse 33:9
ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך׃
Génèse 42:18
ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא׃
Néhémie 5:15
והפחות הראשנים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלהים׃
Job 31:21-23
21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
22
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃
23
כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
1 Thessaloniciens 5:22
התרחקו מכל הדומה לרע׃
Proverbes 7:22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
Proverbes 28:14
אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃
Proverbes 29:9
איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃
1 Rois 19:2
ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר כה יעשון אלהים וכה יוספון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם׃
1 Rois 20:10
וישלח אליו בן הדד ויאמר כה יעשון לי אלהים וכה יוספו אם ישפק עפר שמרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי׃
1 Rois 20:11
ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח׃
1 Rois 20:18
ויאמר אם לשלום יצאו תפשום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשום׃
Ecclesiaste 10:13
תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃
Marc 6:17-19
17
כי הוא הורודס שלח לתפש את יוחנן ויאסרהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו כי אתה לקח לו לאשה׃
18
יען אשר אמר יוחנן אל הורדוס אשת אחיך איננה מתרת לך׃
19
ותשטם אותו הורודיה ותבקש המיתו ולא יכלה׃
Marc 6:24-19
Marc 6:25-19
Jean 9:40
ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃