Proverbes 4:26
פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃
Proverbes 22:3
ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃
Proverbes 27:12
ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃
Romains 16:18
כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃
Romains 16:19
כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אך חפצתי היתכם חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע׃
Ephésiens 4:14
ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
Ephésiens 5:17
על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃
1 Jean 4:1
אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃
Proverbes 14:8
חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Actes 13:7
אשר היה עם סרגיוס פולוס שר המדינה איש נבון והוא קרא אליו את בר נבא ואת שאול ויתאו לשמע את דבר האלהים׃