Proverbes 3:33
מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃
Proverbes 12:7
הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃
Proverbes 21:12
משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃
Job 8:15
ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃
Job 15:34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 18:14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
Job 18:15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
Job 18:21
אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל׃
Job 20:26-28
26
כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו׃
27
יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃
28
יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו׃
Job 21:28
כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים׃
Job 27:13-23
13
זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃
14
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
15
שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃
16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
18
בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃
19
עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃
20
תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃
21
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
22
וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃
23
ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃
Zacharie 5:4
הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו׃
Matthieu 7:26
וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול׃
Matthieu 7:27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Proverbes 11:28
בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃
Proverbes 21:20
אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Psaumes 112:2
גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃
Psaumes 112:3
הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃
Psaumes 128:3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
Esaïe 58:11
ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃
Esaïe 58:12
ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת׃