Génèse 17:7
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃
Génèse 17:8
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃
Psaumes 25:12
מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃
Psaumes 25:13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
Psaumes 102:28
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃
Psaumes 112:2
גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃
Psaumes 128:6
וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃
Proverbes 28:8
מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃
Job 27:16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
Job 27:17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
Ecclesiaste 2:26
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃