Proverbes 12:14
מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃
Proverbes 18:20
מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃
Proverbes 1:11-13
11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
13
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
Proverbes 1:18-13
Proverbes 1:31-13
Proverbes 4:17
כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃
Proverbes 10:11
מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃
Psaumes 75:8
כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃
Psaumes 140:11
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃
Jérémie 25:27-31
27
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל שתו ושכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשר אנכי שלח ביניכם׃
28
והיה כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשתות ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות שתו תשתו׃
29
כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה אנכי מחל להרע ואתם הנקה תנקו לא תנקו כי חרב אני קרא על כל ישבי הארץ נאם יהוה צבאות׃
30
ואתה תנבא אליהם את כל הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על נוהו הידד כדרכים יענה אל כל ישבי הארץ׃
31
בא שאון עד קצה הארץ כי ריב ליהוה בגוים נשפט הוא לכל בשר הרשעים נתנם לחרב נאם יהוה׃
Habaquq 2:8
כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
Habaquq 2:17
כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
Apocalypse 16:6
כי דם קדשים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא׃