Proverbes 10:2
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 20:21
נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃
Proverbes 28:8
מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃
Job 15:28
וישכון ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים׃
Job 15:29
לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם׃
Job 20:15
חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל׃
Job 20:19-22
19
כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃
20
כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃
21
אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו׃
22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
Job 27:16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
Job 27:17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
Ecclesiaste 5:14
ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃
Jérémie 17:11
קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל׃
Habaquq 2:6
הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃
Habaquq 2:7
הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃
Jacques 5:1-5
1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
5
התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
Proverbes 13:22
טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃
Proverbes 13:23
רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃
Proverbes 20:21
נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃
Proverbes 27:23-27
23
ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃
24
כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃
25
גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃
26
כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃
27
ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃
Psaumes 128:2
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃