Proverbes 4:1-14
1
שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃
2
כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃
3
כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃
4
וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃
5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
6
אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
9
תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃
10
שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃
11
בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר׃
12
בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל׃
13
החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃
14
בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃
Proverbes 4:20-22
20
בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך׃
21
אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך׃
22
כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא׃
Proverbes 10:1
משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃
Proverbes 15:5
אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃
Proverbes 15:20
בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃
Proverbes 9:7
יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃
Proverbes 9:8
אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃
Proverbes 14:6
בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃
1 Samuel 2:25
אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם׃
Esaïe 28:14
לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם׃
Esaïe 28:15
כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט שוטף כי עבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו׃