Proverbes 8:35
כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃
Psaumes 112:5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Actes 11:24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
Romains 5:7
הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃
Proverbes 1:31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
Proverbes 6:18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Esaïe 32:5-7
5
לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע׃
6
כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר׃
7
וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט׃