Exode 30:23-33
23
ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃
24
וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין׃
25
ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃
26
ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת׃
27
ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃
28
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו׃
29
וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש׃
30
ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי׃
31
ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃
32
על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם׃
33
איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו׃
Exode 37:29
ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח׃
Exode 39:39
את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו׃
Lévitique 8:10
ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם׃
Nombres 7:1
ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃
Psaumes 45:7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Esaïe 11:2
ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Matthieu 3:16
ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו׃
Jean 3:34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
2 Corinthiens 1:4
המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃
2 Corinthiens 1:22
אשר גם חתמנו ואשר נתן בלבנו את ערבון הרוח׃
1 Jean 2:20
ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל׃