Exode 40:33
ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה׃
Exode 27:9-19
9
ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת׃
10
ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃
11
וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃
12
ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה׃
13
ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה׃
14
וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
15
ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
16
ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה׃
17
כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת׃
18
ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת׃
19
לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת׃
Exode 38:9-20
9
ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה׃
10
עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃
11
ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף׃
12
ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף׃
13
ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה׃
14
קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
15
ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
16
כל קלעי החצר סביב שש משזר׃
17
והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר׃
18
ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר׃
19
ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף׃
20
וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת׃
Matthieu 16:18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
1 Corinthiens 12:28
ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃
Ephésiens 4:11
והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃
Ephésiens 4:12
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃