Exode 40:5
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן׃
Exode 26:36
ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם׃
Exode 26:37
ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת׃
Exode 38:9-19
9
ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה׃
10
עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃
11
ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף׃
12
ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף׃
13
ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה׃
14
קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
15
ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃
16
כל קלעי החצר סביב שש משזר׃
17
והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר׃
18
ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר׃
19
ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף׃
Jean 14:6
ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
Jean 10:9
אנכי הדלת איש כי יבוא בי יושע ובצאתו ובבואו ימצא מרעה׃
Ephésiens 2:18
כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃
Hébreux 10:19
ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃
Hébreux 10:20
דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃