Exode 40:17
ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן׃
Exode 12:1
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר׃
Exode 12:2
החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה׃
Exode 13:4
היום אתם יצאים בחדש האביב׃
Nombres 7:1
ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃
Exode 40:6
ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד׃
Exode 40:18
ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו׃
Exode 40:19
ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 26:1
ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם׃
Exode 26:7
ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם׃
Exode 26:30
והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר׃
Exode 27:21
באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל׃
Exode 30:36
ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם׃
Exode 35:11
את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו׃
Exode 36:18
ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד׃