Exode 40:1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
Exode 40:2
ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד׃
Nombres 7:1
ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃
Nombres 9:1
וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר׃