Exode 12:35
ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת׃
Exode 12:36
ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים׃
Génèse 24:22
ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם׃
Génèse 24:47
ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה׃
Juges 8:24-27
24
ויאמר אלהם גדעון אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם׃
25
ויאמרו נתון נתן ויפרשו את השמלה וישליכו שמה איש נזם שללו׃
26
ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם׃
27
ויעש אותו גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו בעפרה ויזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש׃
Ezechiel 16:11
ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך׃
Ezechiel 16:12
ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך ועטרת תפארת בראשך׃
Ezechiel 16:17
ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר ותזני בם׃
Osée 2:8
והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃