Exode 28:41
והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי׃
Exode 30:23-31
23
ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃
24
וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין׃
25
ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃
26
ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת׃
27
ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃
28
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו׃
29
וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש׃
30
ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי׃
31
ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃
Lévitique 8:10-12
10
ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם׃
11
ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם׃
12
ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו׃
Lévitique 10:7
ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה׃
Lévitique 21:10
והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם׃
Nombres 35:25
והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש׃
Psaumes 89:20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
Psaumes 133:2
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Jean 3:34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
1 Jean 2:27
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃