Lévitique 7:32-34
32
ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם׃
33
המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה׃
34
כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל׃
Lévitique 10:14
ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל׃
Lévitique 10:15
שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה׃
Deutéronome 18:3
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה׃
Exode 29:27
וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו׃
Lévitique 7:14
והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה׃
Lévitique 7:34
כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל׃
Nombres 15:19
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃
Nombres 15:20
ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃
Nombres 18:24
כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה׃
Nombres 18:29
מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה מכל חלבו את מקדשו ממנו׃
Nombres 31:29
ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה׃
Nombres 31:41
ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה׃
Lévitique 3:1
ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה׃
Lévitique 7:11-38
11
וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה׃
12
אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן׃
13
על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו׃
14
והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה׃
15
ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר׃
16
ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל׃
17
והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף׃
18
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא׃
19
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר׃
20
והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃
21
ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃
22
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
23
דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו׃
24
וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו׃
25
כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה׃
26
וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה׃
27
כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃
28
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
29
דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו׃
30
ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה׃
31
והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו׃
32
ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם׃
33
המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה׃
34
כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל׃
35
זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה׃
36
אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם׃
37
זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים׃
38
אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני׃