Exode 29:2
ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם׃
Exode 29:3
ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילם׃