Exode 24:6
ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח׃
Lévitique 8:30
ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו׃
Esaïe 52:15
כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃
Ezechiel 36:25
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃
Hébreux 9:18-21
18
לכן גם הראשונה לא חנכה בלא דם׃
19
כי ככלות משה להגיד לכל העם את כל המצות כתורה לקח דם העגלים והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב ויזרק על הספר ועל כל העם׃
20
ויאמר הנה דם הברית אשר צוה אלהים אליכם׃
21
וכן הזה מן הדם על המשכן ועל כל כלי השרת׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Matthieu 26:28
כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃
Marc 14:24
ויאמר להם זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים׃
Luc 22:20
וכן גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם׃
1 Corinthiens 11:25
וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Hébreux 9:20
ויאמר הנה דם הברית אשר צוה אלהים אליכם׃
Hébreux 10:4
כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃
Hébreux 10:5
ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃
Hébreux 13:20
ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃
1 Pierre 1:2
הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃