Exode 24:13
ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים׃
Exode 24:15
ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר׃
Exode 24:18
ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃
Exode 20:21
ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים׃
Nombres 16:5
וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו׃
Jérémie 30:21
והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם יהוה׃
Jérémie 49:19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשר יעמד לפני׃
Hébreux 9:24
כי המשיח לא בא אל הקדש הנעשה בידים שהוא רק דמות האמתי כי אם בא אל עצם השמים לראות עתה בעדנו את פני האלהים׃
Hébreux 10:21
ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃
Hébreux 10:22
נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃