Exode 24:1
ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק׃
Exode 24:9
ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל׃
Nombres 21:18
באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה׃
Juges 5:13
אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד לי בגבורים׃
1 Rois 21:8
ותכתב ספרים בשם אחאב ותחתם בחתמו ותשלח הספרים אל הזקנים ואל החרים אשר בעירו הישבים את נבות׃
2 Chroniques 23:20
ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית יהוה ויבאו בתוך שער העליון בית המלך ויושיבו את המלך על כסא הממלכה׃
Néhémie 2:16
והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד כן לא הגדתי׃
Jérémie 14:3
ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃
Exode 19:21
ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב׃
Exode 33:20-23
20
ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי׃
21
ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור׃
22
והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי׃
23
והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו׃
Génèse 32:24-32
24
ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר׃
25
וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו׃
26
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני׃
27
ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב׃
28
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל׃
29
וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם׃
30
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי׃
31
ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו׃
32
על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה׃
Deutéronome 4:33
השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי׃
Juges 13:22
ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלהים ראינו׃
Exode 24:10
ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר׃
Génèse 16:13
ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃
Exode 18:12
ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים׃
Génèse 18:18
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃
Génèse 31:54
ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר׃
Deutéronome 12:7
ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך׃
Ecclesiaste 9:7
לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך׃
Luc 15:23
והביאו את עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח׃
Luc 15:24
כי זה בני היה מת ויחי ואובד היה וימצא ויחלו לשמח׃
1 Corinthiens 10:16-18
16
כוס הברכה אשר אנחנו מברכים הלא היא התחברות דם המשיח והלחם אשר אנחנו בצעים הלא הוא התחברות גוף המשיח׃
17
כי לחם אחד הוא לכן גם נוף אחד אנחנו הרבים באשר לכלנו חלק בלחם האחד׃
18
ראו את ישראל לפי הבשר הלא אכלי הזבחים חברי המזבח המה׃