Exode 22:28
אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃
Exode 21:6
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם׃
Deutéronome 16:18
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק׃
Deutéronome 19:17
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃
Deutéronome 19:18
ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃
1 Chroniques 23:4
מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃
Psaumes 82:1
מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃