Exode 22:3
אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃
Exode 22:12
ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו׃
Exode 21:34
בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו׃
Job 20:18
משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס׃