Exode 2:23
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה׃
Exode 2:24
וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 72:12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
Esaïe 19:20
והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם׃
Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
2 Chroniques 30:9
כי בשובכם על יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו׃
Psaumes 86:15
ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Psaumes 136:10
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:11
ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃