Deutéronome 15:9
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
Deutéronome 24:15
ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
Job 31:38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
Job 31:39
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃
Job 35:9
מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃
Luc 18:7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
Job 34:28
להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃
Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Psaumes 10:18
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃
Psaumes 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
Psaumes 140:12
ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Psaumes 146:7-9
7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Proverbes 23:10
אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃
Proverbes 23:11
כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃