Exode 23:9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Lévitique 19:33
וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃
Lévitique 25:35
וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Jérémie 7:6
גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם׃
Jérémie 22:3
כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה׃
Zacharie 7:10
ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Exode 20:2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Exode 23:9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Deutéronome 15:15
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום׃
Deutéronome 23:7
לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃