Lévitique 18:23
ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃
Lévitique 18:25
ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה׃
Lévitique 20:15
ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו׃
Lévitique 20:16
ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם׃
Deutéronome 27:21
ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃