Exode 13:2
קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא׃
Exode 22:29
מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃
Exode 34:19
כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה׃
Lévitique 27:26
אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא׃
Nombres 8:17
כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי׃
Nombres 18:15
כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה׃
Deutéronome 15:19
כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך׃
Ezechiel 44:30
וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך׃
Exode 34:19
כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה׃
Nombres 3:12
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃
Nombres 18:15
כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה׃