Psaumes 99:9
רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו׃
Psaumes 21:13
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃
Psaumes 34:3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
Psaumes 108:5
רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃
Exode 15:2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
Esaïe 12:4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
Esaïe 25:1
יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃
Osée 11:7
ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃
Psaumes 132:7
נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃
1 Chroniques 28:2
ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות׃
Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Psaumes 99:3
יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא׃
Lévitique 19:2
דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃