Psaumes 8:1
למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃
Psaumes 19:1
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃
Psaumes 63:2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
Psaumes 63:3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
Psaumes 93:1
יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
Psaumes 104:1
ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃
Hébreux 1:3
והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
2 Pierre 1:16
כי הודענו אתכם גבורת אדנינו ישוע המשיח ובאו לא בלכתנו אחרי הגדות מחכמות כי אם ראות היו עינינו את גדלתו׃
2 Pierre 1:17
כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 29:1
מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃
Psaumes 29:2
הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
Psaumes 29:9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
Psaumes 50:2
מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃
1 Chroniques 16:27
הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃