Psaumes 65:12
ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃
Psaumes 65:13
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃
Esaïe 42:10
שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם׃
Esaïe 42:11
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו׃
Esaïe 55:12
כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃
Esaïe 55:13
תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת׃