Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 69:1
למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש׃
Psaumes 69:2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
Psaumes 69:14-16
14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
16
ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃
Esaïe 17:12
הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון׃
Esaïe 17:13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
Jérémie 46:7
מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו׃
Jérémie 46:8
מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה׃
Jonas 2:3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Apocalypse 12:15
וישלח הנחש נהר מים מפיו אחרי האשה לשטפה בנהר׃
Apocalypse 17:15
ויאמר אלי המים ההם אשר ראית אשר הזונה ישבת עליהם עמים והמנים המה וגוים ולשנות׃
Psaumes 96:11
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃
Psaumes 98:8
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃
Esaïe 55:12
כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃
Psaumes 2:1-3
1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
Psaumes 107:25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
Psaumes 107:26
יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃
Psaumes 124:3-5
3
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
4
אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃
5
אזי עבר על נפשנו המים הזידונים׃
Actes 4:25-27
25
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
26
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃