Psaumes 59:13
כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה׃
Psaumes 96:10
אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃
Psaumes 97:1
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
Psaumes 99:1
יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃
Psaumes 103:19
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃
Psaumes 145:13
מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃
1 Chroniques 29:12
והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃
Esaïe 52:7
מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃
Daniel 4:32-34
32
ומן אנשא לך טרדין ועם חיות ברא מדרך עשבא כתורין לך יטעמון ושבעה עדנין יחלפון עליך עד די תנדע די שליט עליא במלכות אנשא ולמן די יצבא יתננה׃
33
בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין׃
34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
Hébreux 1:8
אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Apocalypse 11:15-17
15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
16
ועשרים וארבעה הזקנים הישבים לפני האלהים על כסאותם נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים׃
17
ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃
Apocalypse 19:6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃
Psaumes 104:1
ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Job 40:10
עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃
Esaïe 59:17
וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה׃
Esaïe 63:1
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃
Psaumes 18:32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
Psaumes 65:6
מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃
Esaïe 11:5
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו׃
Psaumes 75:3
נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃
Psaumes 96:10
אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃
Esaïe 45:12
אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי׃
Esaïe 45:18
כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
Esaïe 49:8
כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות׃
Esaïe 51:16
ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה׃
Hébreux 1:2
אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃
Hébreux 1:3
והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃