Psaumes 37:1
לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
Psaumes 37:2
כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:38
ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Psaumes 90:6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
Psaumes 103:15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
Psaumes 103:16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
Esaïe 37:27
וישביהן קצרי יד חתו ובשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדמה לפני קמה׃
Esaïe 40:6
קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
Esaïe 40:7
יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם׃
Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jacques 1:11
כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
Psaumes 73:12
הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Job 12:6
ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃
Job 21:7-12
7
מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל׃
8
זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם׃
9
בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם׃
10
שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל׃
11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
12
ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Malachie 4:1
כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Psaumes 37:38
ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
1 Samuel 25:36-38
36
ותבא אביגיל אל נבל והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שכר עד מאד ולא הגידה לו דבר קטן וגדול עד אור הבקר׃
37
ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו אשתו את הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן׃
38
ויהי כעשרת הימים ויגף יהוה את נבל וימת׃
Proverbes 1:32
כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃
Luc 16:19-25
19
איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום׃
20
ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות׃
21
ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו׃
22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
24
ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃
25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃