Psaumes 92:7
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃
Psaumes 52:8
ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃
Esaïe 55:13
תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת׃
Esaïe 65:22
לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי׃
Osée 14:5
אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃
Osée 14:6
ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃
Psaumes 104:16
ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע׃
Psaumes 148:9
ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים׃
Amos 2:9
ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת׃