Psaumes 90:2
בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃
Psaumes 102:12
ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר׃
Psaumes 102:24-27
24
אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃
25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
27
ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Hébreux 1:11
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃
Hébreux 1:12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Hébreux 13:8
ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃
Psaumes 50:3-5
3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
4
יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו׃
5
אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח׃
Psaumes 103:19
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃
Apocalypse 20:11
וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃