Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 79:13
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃
Psaumes 106:2
מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו׃
Psaumes 22:22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 22:25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
Psaumes 35:18
אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃
Psaumes 42:4
אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג׃
Psaumes 109:30
אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃
Psaumes 109:31
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃
Psaumes 116:18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Psaumes 116:19
בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Psaumes 118:20
זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃
Psaumes 149:1
הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
Psaumes 149:2
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
Esaïe 37:22
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃
Esaïe 62:11
הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃
Michée 4:13
קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ׃
Psaumes 13:5
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
Psaumes 20:5
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃
Psaumes 21:1
למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃
Psaumes 35:9
ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו׃
Psaumes 51:12
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃
1 Samuel 2:1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
Esaïe 12:3
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Luc 1:47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃