Psaumes 33:1-3
1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
3
שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃
Psaumes 47:6
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 96:1
שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃
Psaumes 96:2
שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃
Psaumes 148:1-5
1
הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים׃
2
הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו׃
3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
4
הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃
5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Psaumes 148:13-5
Psaumes 148:14-5
Psaumes 78:68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
Psaumes 132:13
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
Psaumes 132:14
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 14:32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃
Hébreux 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃
Apocalypse 14:1
וארא והנה שה עמד על הר ציון ועמו מאת אלף וארבעים וארבעה אלפים הנשאים שם אביו כתוב על מצחותם׃
Psaumes 66:2
זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃
Psaumes 66:5
לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃
Psaumes 96:10
אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃
Psaumes 105:1
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃
Psaumes 105:2
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו׃
Psaumes 107:22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 118:17
לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה׃
Esaïe 12:4-6
4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
5
זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃
6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Jean 17:26
ואני הודעתים את שמך ואוסיף להודיעם למען תהיה בם האהבה אשר אהבתני ואני אהיה בהם׃