Psaumes 80:7
אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃
Psaumes 80:19
יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃
Psaumes 85:4
שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃
1 Rois 18:37
ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃
Jérémie 31:18
שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי׃
Jérémie 31:19
כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי׃
Lamentations 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם׃
Psaumes 80:1
למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה׃
Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 67:1
למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃
Psaumes 119:135
פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃
Nombres 6:25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
Nombres 6:26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃