Nombres 2:18-24
18
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
22
ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
23
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
24
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃
Nombres 10:22-24
22
ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃
23
ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
24
ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני׃
Psaumes 35:23
העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃
Psaumes 44:23-26
23
עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח׃
24
למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו׃
25
כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃
26
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃
Psaumes 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Esaïe 42:13
יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר׃
Esaïe 42:14
החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד׃
Esaïe 25:9
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו׃
Esaïe 33:22
כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו׃