Psaumes 79:13
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃
Jean 6:66-69
66
מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃
67
ויאמר ישוע אל שנים העשר היש את נפשכם גם אתם לסור ממני׃
68
ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל מי נלך דברי חיי עולמים עמך׃
69
ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃
Hébreux 10:38
הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃
Hébreux 10:39
אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃
Psaumes 85:6
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃
Psaumes 119:25
דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃
Psaumes 119:37
העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃
Psaumes 119:40
הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃
Psaumes 119:107
נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃
Psaumes 119:154
ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃
Psaumes 119:156
רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני׃
Cantique des Cantiques 1:4
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃
Philippiens 2:12
לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃
Philippiens 2:13
כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃
Ephésiens 2:1-5
1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
4
אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃