Psaumes 42:8
יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי׃
Job 35:10
ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Jonas 1:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני׃
Actes 16:25
ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃
Psaumes 4:4
רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃
Ecclesiaste 1:16
דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃
Psaumes 139:23
חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃
Psaumes 139:24
וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃
Job 10:2
אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃
Lamentations 3:40
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃
1 Corinthiens 11:28-32
28
יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃
29
כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון׃
30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃