Psaumes 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 88:1-3
1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
2
תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי׃
3
כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃
Psaumes 102:1
תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא׃
Psaumes 102:2
אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃
Psaumes 130:1
שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃
Psaumes 130:2
אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃
Génèse 32:7-12
7
ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות׃
8
ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה׃
9
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך׃
10
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות׃
11
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים׃
12
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב׃
Génèse 32:28-12
2 Rois 19:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה׃
2 Rois 19:4
אולי ישמע יהוה אלהיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃
2 Rois 19:15-20
15
ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ׃
16
הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי׃
17
אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את הגוים ואת ארצם׃
18
ונתנו את אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
19
ועתה יהוה אלהינו הושיענו נא מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך׃
20
וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשור שמעתי׃
Esaïe 26:9
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃
Esaïe 26:16
יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃
Jonas 2:1
ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃
Jonas 2:2
ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃
2 Corinthiens 12:7
ולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃
2 Corinthiens 12:8
על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 6:3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
Psaumes 38:3-8
3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
5
הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃
6
נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃
7
כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃
8
נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃
2 Chroniques 6:28
רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון וירקון ארבה וחסיל כי יהיה כי יצר לו אויביו בארץ שעריו כל נגע וכל מחלה׃
Esaïe 1:5
על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי׃
Esaïe 1:6
מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
Osée 6:1
לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
Génèse 37:35
ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו׃
Ester 4:1-4
1
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה׃
2
ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק׃
3
ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים׃
4
ותבואינה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל׃
Proverbes 18:14
רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃
Jérémie 31:15
כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו׃
Jean 11:31
והיהודים אשר באו אל ביתה לנחמה כראותם את מרים כי קמה פתאם ותצא הלכו אחריה באמרם כי הלכה לה אל הקבר לבכות שמה׃