Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 63:2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
Psaumes 68:25
קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃
Psaumes 73:17
עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם׃
Psaumes 89:6-8
6
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃
7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
8
יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Deutéronome 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
Esaïe 40:18
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃
Esaïe 40:25
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃
Esaïe 46:5
למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה׃