Psaumes 44:23
עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח׃
Psaumes 44:26
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃
Josué 10:24
ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את רגליהם על צואריהם׃
2 Samuel 22:39-43
39
ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃
40
ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃
41
ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃
42
ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃
43
ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃
Esaïe 10:6
בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃
Esaïe 25:10
כי תנוח יד יהוה בהר הזה ונדוש מואב תחתיו כהדוש מתבן במי מדמנה׃
Esaïe 63:3-6
3
פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי׃
4
כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה׃
5
ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני׃
6
ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם׃
Michée 1:3
כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃
Psaumes 102:13
אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׃
Psaumes 102:14
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו׃
Néhémie 1:3
ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש׃
Néhémie 2:3
ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא ירעו פני אשר העיר בית קברות אבתי חרבה ושעריה אכלו באש׃
Néhémie 2:13
ואצאה בשער הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שער האשפת ואהי שבר בחומת ירושלם אשר הם פרוצים ושעריה אכלו באש׃
Esaïe 64:10
ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה׃
Esaïe 64:11
בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה׃
Daniel 9:17
ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני׃
Michée 3:12
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Luc 21:24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
Apocalypse 11:2
ואת החצר אשר לפנימה להיכל השלך חוצה ואל תמדנה כי נתנה לגוים ורמסו את העיר הקדשה ארבעים ושנים חדשים׃
Psaumes 79:1
מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים׃
Jérémie 52:13
וישרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול שרף באש׃
Lamentations 1:10
ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך׃
Daniel 8:11-14
11
ועד שר הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשלך מכון מקדשו׃
12
וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה׃
13
ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס׃
14
ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש׃
Daniel 9:27
והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם׃
Daniel 11:31
וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משומם׃
Marc 11:17
וילמד ויאמר להם הלא כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ואתם עשיתם אתו מערת פריאים׃