Psaumes 10:11
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃
Psaumes 10:12
קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים׃
Psaumes 13:1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
Psaumes 74:4
שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃
Psaumes 2:1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
Psaumes 2:2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
Esaïe 37:29
יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשיבתיך בדרך אשר באת בה׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
Apocalypse 17:14
המה ילחמו בשה והשה יכול יוכל להם כי הוא אדני האדנים ומלך המלכים ועמו הקרואים והבחירים והנאמנים׃
Jonas 1:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני׃