Psaumes 9:18
כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃
Psaumes 12:5
משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
Psaumes 102:19-21
19
כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט׃
20
לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃
21
לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃
Psaumes 109:22
כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Psaumes 102:21
לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃
Esdras 3:11
ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית יהוה׃
Jérémie 33:11
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר יהוה׃