Psaumes 68:13
אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃
Cantique des Cantiques 2:14
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃
Cantique des Cantiques 4:1
הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃
Cantique des Cantiques 6:9
אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃
Esaïe 60:8
מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם׃
Matthieu 10:16
הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים׃
Psaumes 68:10
חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃
Psaumes 72:2
ידין עמך בצדק וענייך במשפט׃
Sophonie 3:12
והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃