Psaumes 78:1
משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃
Psaumes 10:1
למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃
Psaumes 42:9
אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב׃
Psaumes 42:11
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃
Psaumes 44:9
אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו׃
Psaumes 60:1
למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃
Psaumes 60:10
הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו׃
Psaumes 77:7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
Jérémie 31:37
כה אמר יהוה אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם יהוה׃
Jérémie 33:24-26
24
הלוא ראית מה העם הזה דברו לאמר שתי המשפחות אשר בחר יהוה בהם וימאסם ואת עמי ינאצון מהיות עוד גוי לפניהם׃
25
כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי׃
26
גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשוב את שבותם ורחמתים׃
Romains 11:1
ובכן אמר אני הכי זנח האלהים את עמו חלילה כי גם אנכי בן ישראל מזרע אברהם למטה בנימן׃
Romains 11:2
לא זנח האלהים את עמו אשר ידעו מקדם או הלא תדעו את אשר הכתוב אמר באליהו כאשר קרא אל האלהים על ישראל לאמר׃
Psaumes 79:5
עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך׃
Deutéronome 29:20
לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים׃
Psaumes 79:13
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃
Psaumes 95:7
כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
Psaumes 100:3
דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃
Jérémie 23:1
הוי רעים מאבדים ומפצים את צאן מרעיתי נאם יהוה׃
Ezechiel 34:8
חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השדה מאין רעה ולא דרשו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו׃
Ezechiel 34:31
ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אני אלהיכם נאם אדני יהוה׃
Luc 12:32
אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃
Jean 10:26-30
26
אבל אתם לא תאמינו יען לא מצאני אתם כאשר אמרתי לכם׃
27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
28
ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃
29
האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃
30
אני ואבי אחד אנחנו׃