Deutéronome 8:13
ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה׃
Deutéronome 8:14
ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Deutéronome 32:15
וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו׃
Ester 3:1
אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו׃
Ester 3:5
וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה׃
Ester 3:6
ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי׃
Ester 5:9-11
9
ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה׃
10
ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש אשתו׃
11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃
Job 21:7-15
7
מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל׃
8
זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם׃
9
בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם׃
10
שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל׃
11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
12
ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב׃
13
יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו׃
14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
Ecclesiaste 8:11
אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע׃
Jérémie 48:11
שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר׃
Jérémie 48:29
שמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו וגאותו ורם לבו׃
Ezechiel 28:2-5
2
בן אדם אמר לנגיד צר כה אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים׃
3
הנה חכם אתה מדנאל כל סתום לא עממוך׃
4
בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך׃
5
ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך׃
Daniel 4:30
ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די אנה בניתה לבית מלכו בתקף חסני וליקר הדרי׃
Juges 8:26
ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם׃
Proverbes 1:9
כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃
Cantique des Cantiques 4:9
לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃
Esaïe 3:19
הנטפות והשרות והרעלות׃
Ezechiel 16:11
ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך׃
Proverbes 3:31
אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃
Proverbes 4:17
כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃
Michée 2:1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
Michée 3:5
כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃
Jacques 5:4-6
4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
5
התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
6
הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃
Psaumes 109:18
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃
Psaumes 109:29
ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃