Psaumes 73:12
הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל׃
Job 21:6
ואם זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות׃
Proverbes 3:11
מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Proverbes 3:12
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
1 Corinthiens 11:32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃
Hébreux 12:8
אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃